POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG ZACHODNIOPOMORSKI

Szczecin, Zachodniopomorskie, Piłsudskiego 37
KRS: 0000029381 , NIP: 8512507278 , REGON: 812014700
star star star star

Cele statutowe

Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski zrzesza osoby niepełnosprawne wzrokowo w stopniu umiarkowanym i znacznym w celu ich społecznej integracji, rehabilitacji, ochrony interesów zawodowych, ekonomicznych i społecznych oraz przeciwdziałania ich dyskryminacji, przygotowania osób nowo ociemniałych i tracących wzrok do życia w nowych zmienionych warunkach, życia bez wzroku, organizowania różnych form działalności kulturalnej i artystycznej a także sportu, turystyki i rekreacji, r...Rozwiń
Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski zrzesza osoby niepełnosprawne wzrokowo w stopniu umiarkowanym i znacznym w celu ich społecznej integracji, rehabilitacji, ochrony interesów zawodowych, ekonomicznych i społecznych oraz przeciwdziałania ich dyskryminacji, przygotowania osób nowo ociemniałych i tracących wzrok do życia w nowych zmienionych warunkach, życia bez wzroku, organizowania różnych form działalności kulturalnej i artystycznej a także sportu, turystyki i rekreacji, reprezentowania swych członków wobec organów naczelnych państwa, administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz innych instytucji. Cele te realizowane są w szczególności przez: -rejestrację i przyjmowanie niewidomych w poczet członków, -prowadzenie rehabilitacji podstawowej, leczniczej, społecznej i zawodowej niewidomych dorosłych i dzieci w różnych formach oraz prowadzenie własnych ośrodków leczniczo- i szkoleniowo-rehabilitacyjnych, -działania na rzecz zaopatrzenia niewidomych w sprzęt rehabilitacyjny, -organizowanie różnych form działalności kulturalnej i artystycznej niewidomych, a także sportu, turystyki i rekreacji oraz wypoczynku dorosłych i dzieci, -działania na rzecz wydawania podręczników szkolnych, czasopism i innych wydawnictw pismem punktowym, drukiem powiększonym oraz na innych nośnikach dostępnych dla niewidomych, a także na rzecz zwiększenia dostępności pomocy dydaktycznych, -prowadzenie specjalistycznych bibliotek, -współdziałanie z organizacjami i instytucjami właściwymi w rozwiązywaniu problemów socjalno-bytowych oraz z innymi instytucjami działającymi w sferze pomocy społecznej, a także prowadzenie własnych poradni, domów pomocy społecznej, świetlic terapeutycznych, klubów samopomocowych, ośrodków wsparcia, środowiskowych domów samopomocy i innych placówek opiekuńczorehabilitacyjnych, warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności zawodowej, -działania na rzecz aktywizacji zawodowej niewidomych, pomoc w organizowaniu się zawodowych środowisk niewidomych, organizowanie różnych form kształcenia i szkolenia zawodowego, poradnictwo oraz pomoc w znajdowaniu zatrudnienia, -działania na rzecz szkolenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli, instruktorów rehabilitacji, innych osób pracujących z niewidomymi i na rzecz niewidomych, a także rodziców i opiekunów osób niewidomych, -inicjowanie i opiniowanie regulacji prawnych dotyczących niewidomych, -działalność ekspercka oraz inicjowanie i prowadzenie badań i prac rozwojowych z zakresu rehabilitacji, warunków życia i potrzeb niewidomych, -organizowanie konferencji, sympozjów, konkursów, -organizowanie indywidualnej pomocy dla członków w rozwiązywaniu życiowych problemów, -działania na rzecz profilaktyki uzależnień, -organizację i promocję wolontariatu oraz innych zinstytucjonalizowanych form wspierania, -prowadzenie działalności edukacyjnej i promocyjnej na rzecz niewidomych z wykorzystaniem środków masowego przekazu i własnych publikacji oraz popularyzowanie zagadnień z zakresu profilaktyki i ochrony narządu wzroku. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 1.418.358,43 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 1.000,00 zł
Pozostałe 11.608,68 zł
Razem 1.430.967,11 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona