STOWARZYSZENIE POMOCY BLIŹNIEMU IM. BRATA KRYSTYNA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

Gorzów Wielkopolski, Lubuskie, Słoneczna 63
KRS: 0000029085 , NIP: 5992420801 , REGON: 210033416
star star star star

Cele statutowe

1) prowadzenie (…) pomocowej w zakresie: a) jadłodajni dla ubogich, schroniska, ogrzewalni dla bezdomnych, banku żywności, (…) banku chleba, ośrodka kolonijnego, (…), b) udzielania pomocy rzeczowej, żywnościowej i finansowej (…) c) udzielania pomocy dzieciom i młodzieży poprzez m. in. prowadzenie świetlic (…) 2)prowadzenie profilaktyki i opieki zdrowotnej dla bezdomnych, bezrobotnych i ubogich, (…) poradnictwa (…) w zakresie zdrowia, opieki, profilaktyki zdrowotnej i w zakresie uzależnień, 3)...Rozwiń
1) prowadzenie (…) pomocowej w zakresie: a) jadłodajni dla ubogich, schroniska, ogrzewalni dla bezdomnych, banku żywności, (…) banku chleba, ośrodka kolonijnego, (…), b) udzielania pomocy rzeczowej, żywnościowej i finansowej (…) c) udzielania pomocy dzieciom i młodzieży poprzez m. in. prowadzenie świetlic (…) 2)prowadzenie profilaktyki i opieki zdrowotnej dla bezdomnych, bezrobotnych i ubogich, (…) poradnictwa (…) w zakresie zdrowia, opieki, profilaktyki zdrowotnej i w zakresie uzależnień, 3)podejmowanie działań w obszarze walki z przemocą oraz udzielanie pomocy ofiarom przemocy, a także działania na rzecz ochrony praw kobiet, 4) prowadzenie działań (…) na rzecz integracji i reintegracji społeczno – zawodowej osób z obszaru wykluczenia (…) bezrobotnych, bezdomnych, niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży oraz organizowanie klubów i centrów integracji społecznej, 5) inicjowanie i organizowanie działalności młodzieżowej, w tym: (…) w zakresie organizacji imprez kulturalnych, turystycznych, sportowych i rekreacyjnych, zajęć szkoleniowych oraz imprez edukacyjnych i formacyjnych, (…) 6) prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, bezdomnych, bezrobotnych, dzieci, młodzieży, seniorów, kobiet w ciąży (…) 7) prowadzenie działań profilaktycznych i pomocowych w obszarze uzależnień i zagrożeń patologiami społecznymi, (…) 8) inicjowanie działań w zakresie integracji europejskiej oraz organizowanie imprez międzynarodowych w zakresie działalności pomocowej i społecznej, 9) prowadzenie (…) działalności obywatelskiej, (…) 10)prowadzenie zbiórek rzeczowych i środków pieniężnych, przyjmowanie darowizn pieniężnych, rzeczowych i majątkowych, 11)tworzenie agend gospodarczych umożliwiających prowadzenie działalności podstawowej, 12)prowadzenie działań w zakresie promocji i organizacji wolontariatu, 13)prowadzenie działań na rzecz mniejszości narodowych, 14)organizowanie i udzielanie pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen, (…) 15)prowadzenie działań na rzecz podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, (…) 16)podejmowanie działań na rzecz wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych oraz na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, 17)prowadzenie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym (…) 18) inicjowanie i realizacja działań na rzecz Polonii i Polaków za granicą, 19)podejmowanie i inicjowanie działań pomocowych, na rzecz umacniania rodziny, trwałości małżeństwa, rodzicielstwa, upowszechniania ochrony praw rodziny, 20) inicjowanie i prowadzenie działań w zakresie: a) rzecznictwa na rzecz organizacji pozarządowych, (…) b) wzmocnienia sektora ekonomii społecznej, (…) 21)wspieranie, realizacja i promocja działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska ,dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego, historycznego, (…) 22) prowadzenie działań z zakresu: turystyki i krajoznawstwa, (…) 23) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, (…) 24) prowadzenie działań inwestycyjnych (…) 25) prowadzenie działalności na rzecz ochrony zdrowia (…) 26) prowadzenie działań z zakresu kultury(…) 27) przeciwdziałanie ubóstwu, niedożywieniu oraz podejmowanie działań w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych i rozwojowych(…) 28) prowadzenie działań w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania. 29) prowadzenie działalności na rzecz rozwoju sektora rybołówstwa(…) 30) pomoc postpenitencjarna(…) 31) prowadzenie ośrodka pomocy pokrzywdzonym przestępstwem (…) Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 2.198.295,86 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 283.923,45 zł
Działalność Gospodarcza 40.800,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 5.480.018,70 zł
Razem 8.003.038,01 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne