STOWARZYSZENIE "ROTARY CLUB" OLSZTYN Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE

OLSZTYN, Warmińsko-mazurskie, ŻOŁNIERSKA 4
KRS: 0000028528 , NIP: 7393438322 , REGON: 510158605

Cele statutowe

Cele klubu i ich realizacja. Pkt 1. Klub jako członek stowarzyszenia Rotary International realizuje jego podstawowy cel, którym jest pielęgnowanie i propagowanie ideału służby społecznej jako podstawy wartościowych przedsięwzięć, a szczególnie: a) rozwoju i wykorzystywania wzajemnych kontaktów w służbie dla społeczeństwa; b) przestrzegania wysokiego poziomu etycznego w działalności gospodarczej i pracy zawodowej, uznawania wartości wszystkich pożytecznych zajęć zawodowych oraz szacunku dla...Rozwiń
Cele klubu i ich realizacja. Pkt 1. Klub jako członek stowarzyszenia Rotary International realizuje jego podstawowy cel, którym jest pielęgnowanie i propagowanie ideału służby społecznej jako podstawy wartościowych przedsięwzięć, a szczególnie: a) rozwoju i wykorzystywania wzajemnych kontaktów w służbie dla społeczeństwa; b) przestrzegania wysokiego poziomu etycznego w działalności gospodarczej i pracy zawodowej, uznawania wartości wszystkich pożytecznych zajęć zawodowych oraz szacunku dla zawodu każdego rotarianina, traktowanego jako sposobność służenia społeczeństwu; c) stosowania ideału służby społecznej w praktyce życia osobistego, zawodowego i społecznego każdego rotarianina; d) umacniania porozumienia międzynarodowego, dobrej woli i pokoju poprzez ogólnoświatowe kontakty między ludźmi zjednoczonymi wokół ideału służby społecznej. Pkt 2. Celem Klubu jest uczestnictwo w realizacji zadań publicznych w zakresie: a) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; b) wspierania zorganizowanych form wypoczynku dzieci i młodzieży; c) działalności charytatywnej a w szczególności pomocy domom dziecka i współfinansowania inwestycji na ich rzecz; d) ochrony i promocji zdrowia między innymi poprzez finansowanie zakupu sprzętu medycznego i leków; e) działania na rzecz osób niepełnosprawnych; f) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; g) nauki, edukacji, oświaty i wychowania między innymi poprzez wyposażanie instytucji oświatowych i szkół w książki oraz pomoce szkolne, a także poprzez okresowe przyznawanie stypendiów dla uczniów i studentów; h) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; i) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; j) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym; k) upowszechniania ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich; 1) ratownictwa i ochrony ludności; m) pomocy ofiarom katastrof, Hęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; n) działań na rzecz integracji europejskiej, rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami różnych narodów, miedzy innymi poprzez wymianę międzynarodową dzieci i młodzieży; o) promocji i organizacji wolontariatu; p) wspomagania technicznego, szkoleniowego, informacyjnego tob finansowego organizacji pozarządowych w wyżej wymienionym zakresie. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 329.469,79 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 542,69 zł
Pozostałe 4.611,92 zł
Razem 334.624,40 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego