FUNDACJA IM. BRATA ALBERTA

Radwanowice, Małopolskie, Radwanowice 1
KRS: 0000028246 , NIP: 6760058770 , REGON: 350554888
star star

Cele statutowe

1. Celem Fundacji jest otaczanie opieką i świadczenie pomocy osobom niepełnosprawnym umysłowo i chorym psychicznie. 2. Celem Fundacji jest również: a) ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638); b) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, ich rodzin, bliskich i otoczenia, c) działalność charytatywna i dobroczynność, d) pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i oso...Rozwiń
1. Celem Fundacji jest otaczanie opieką i świadczenie pomocy osobom niepełnosprawnym umysłowo i chorym psychicznie. 2. Celem Fundacji jest również: a) ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638); b) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, ich rodzin, bliskich i otoczenia, c) działalność charytatywna i dobroczynność, d) pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; e) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; f) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, g) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, h) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, i) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; j) udzielanie pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej, k) działalność na rzecz osób starszych i w wieku emerytalnym, l) nauka, edukacja, oświata i wychowanie, m) kultura fizyczna i sport, w szczególności osób niepełnosprawnych, n) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 3 o) kultura, p) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, q) promocja i organizacja wolontariatu, r) działalności na rzecz organizacji pozarządowych i innych podmiotów w zakresie ekonomii społecznej oraz działających w obszarze i na rzecz niepełnosprawnych. s) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 30.011.532,00 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 9.169.251,20 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 39.356,92 zł
Pozostałe 437.166,81 zł
Razem 39.657.306,93 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona