CENTRUM EDUKACJI I WSPARCIA "RES-GEST"

Rzeszów, Podkarpackie, Jana Iii Sobieskiego 6
KRS: 0000027007 , NIP: 8131737805 , REGON: 690022010
star star

Cele statutowe

1. Podstawowym celem Centrum jest prowadzenie edukacji, rehabilitacji i wsparcia w kierunku przystosowania osób niesłyszących i innych osób z wadą słuchu do życia społecznego i zawodowego oraz propagowanie i rozwijanie sportu wśród swoich podopiecznych. 2. Pozostałe cele Centrum to: 2.1. Organizowanie i prowadzenie działalności edukacyjno - oświatowej, kulturalnej, za-wodowej, społecznej i medycznej w środowisku osób niesłyszących i ich rodzin. 2.2. Organizowanie i prowadzenie działalności...Rozwiń
1. Podstawowym celem Centrum jest prowadzenie edukacji, rehabilitacji i wsparcia w kierunku przystosowania osób niesłyszących i innych osób z wadą słuchu do życia społecznego i zawodowego oraz propagowanie i rozwijanie sportu wśród swoich podopiecznych. 2. Pozostałe cele Centrum to: 2.1. Organizowanie i prowadzenie działalności edukacyjno - oświatowej, kulturalnej, za-wodowej, społecznej i medycznej w środowisku osób niesłyszących i ich rodzin. 2.2. Organizowanie i prowadzenie działalności szkoleniowej w różnych formach szkol-nych i pozaszkolnych, w tym w zakresie języka migowego. 2.3. Upowszechnianie wśród niesłyszących /głuchych/ wychowania fizycznego i sportu. 2.4. Organizowanie i prowadzenie działalności szkoleniowej w różnych formach szkol-nych i pozaszkolnych, w tym w zakresie języka migowego. 2.5. Podejmowanie działań mających na celu przeciwdziałanie bezrobociu. Aktywizacja zawodowa niesłyszących i ich rodzin. 2.6. Propagowanie w społeczeństwie problemów rehabilitacji inwalidów słuchu. 2.7. Promowanie działań ekologicznych i ochrony dziedzictwa przyrodniczego. 2.8. Udzielanie wszechstronnej pomocy we wszystkich sprawach życiowych niesłyszącym pozostającym bez pracy i zagrożonych ubóstwem. 2.9. Prowadzenie poradnictwa prawnego i obywatelskiego. 2.10. Zapobieganie społecznemu wykluczeniu osób zagrożonych patologią społeczną oraz stwarzanie warunków prowadzących do reintegracji i rehabilitacji społecznej oraz zawodowej niesłyszących. 2.11. Organizowanie i prowadzenie wolontariatu. 2.12. Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów. 2.13. Ochrona i promocja zdrowia. 2.14. Działalność na rzecz integracji. 2.15. Rozwijanie współpracy międzynarodowej w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych. 2.16. Rozwijanie działalności w zakresie kultury, sztuki i turystyki. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 711.971,71 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 3.538,09 zł
Pozostałe 17.141,70 zł
Razem 732.651,50 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona