TOWARZYSTWO SZKOŁY KATOLICKIEJ

Kielce, Świętokrzyskie, Św. Stanisława Kostki 17
KRS: 0000020686 , NIP: 9590982232 , REGON: 003685665
star star

Cele statutowe

Celem Towarzystwa jest zakładanie, prowadzenie oraz utrzymywanie przedszkoli i szkół w ramach obowiązującego porządku prawnego oraz wpływanie na religijne wychowanie dzieci i młodzieży zgodnie z etyką katolicką. Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez: 1. Podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia właściwych warunków lokalowych dla tworzenia placówek oświatowych. 2. Współpracę z władzami oświatowymi w zakresie realizacji programów nauczania przez podległe szkoły. 3. Gromadzeni...Rozwiń
Celem Towarzystwa jest zakładanie, prowadzenie oraz utrzymywanie przedszkoli i szkół w ramach obowiązującego porządku prawnego oraz wpływanie na religijne wychowanie dzieci i młodzieży zgodnie z etyką katolicką. Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez: 1. Podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia właściwych warunków lokalowych dla tworzenia placówek oświatowych. 2. Współpracę z władzami oświatowymi w zakresie realizacji programów nauczania przez podległe szkoły. 3. Gromadzenie środków finansowych i rzeczowych zapewniających realizację celów Towarzystwa. 4. Podejmowanie działań charytatywnych na rzecz uczniów i innych osób żyjących w trudnych warunkach materialnych i rodzinnych. 5. Udzielanie pomocy uczniom szczególnie uzdolnionym, na wniosek Dyrektora Szkoły, poprzez system stypendialny. 6. Tworzenie systemu informacji na temat prowadzonej działalności. 7. Stałe nadzorowanie podległych placówek oświatowych. 8. Wydawanie materiałów informacyjnych i szkoleniowych. 9. Tworzenie jednostek samobilansujących się, agend gospodarczych, umożliwiających prowadzenie działalności statutowej, w tym gospodarczej. 10. Podejmowanie działalności gospodarczej, z której dochód służyć będzie realizacji celów i zadań statutowych Towarzystwa. 11. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami działającymi na rzecz oświaty i wychowania religijnego dzieci i młodzieży. 12. Organizowanie i wspomaganie imprez kulturalno – rozrywkowych, rekreacyjnych, turystycznych, edukacyjnych i sportowych. 13. Prowadzenie działalności wydawniczej i kolportażowej. 14. Rozpowszechnianie osiągnięć i prezentacje kultury i tradycji polskiej w kraju i zagranicą. 15. Propagowanie wśród dzieci i młodzieży wzorców życiowych bez alkoholu, narkotyków i agresji, profilaktyka uzależnień oraz prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych. 16. Szerzenie idei oraz organizowanie wolontariatu wśród młodzieży, nauczycieli, rodziców oraz innych ludzi dobrej woli. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 88.774,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 86.306,90 zł
Razem 175.080,90 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona