STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI WÓLKA GRODZISKA

Wólka Grodziska, Podkarpackie, Wólka Grodziska 116 B
KRS: 0000016422 , NIP: 8161541001 , REGON: 691555560

Cele statutowe

Głównymi celami organizacji są: 1. Nauka, edukacja, wychowanie dzieci i młodzieży. 2. Poprawa jakości kształcenia i wspieranie nowoczesnych form edukacji. 3. Wspomaganie dzieci z deficytami. 4. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, oraz promowanie zdrowego stylu życia w jak najszerszym zakresie. 5. Rozwój kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 6. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej wśród dzieci i młodzieży, pielęgnowanie polskośc...Rozwiń
Głównymi celami organizacji są: 1. Nauka, edukacja, wychowanie dzieci i młodzieży. 2. Poprawa jakości kształcenia i wspieranie nowoczesnych form edukacji. 3. Wspomaganie dzieci z deficytami. 4. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, oraz promowanie zdrowego stylu życia w jak najszerszym zakresie. 5. Rozwój kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 6. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej wśród dzieci i młodzieży, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 7. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i w wieku emerytalnym. 8. Tworzenie, promocja i realizacja programów mających na celu pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. 9. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 10. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej wśród osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy. 11. Działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. 12. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego. 13. Działalność wspomagająca rozwój wspólnoty i społeczności lokalnej oraz działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami. 14. Działalność związana z rozwojem świadomości społecznej, przeciwdziałaniem patologiom społecznym i uzależnieniom. 15. Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Wólka Grodziska. 16. Wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 1.455.132,55 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 98.290,24 zł
Razem 1.553.422,79 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona