STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "POMOCNA DŁOŃ" W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ

Dąbrowa Tarnowska, Małopolskie, Kościuszki 34
KRS: 0000016207 , NIP: 8711609053 , REGON: 851809435
star star star

Cele statutowe

• Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających integrowaniu osób niepełnosprawnych ze środowiskiem, na rzecz przygotowania ich do życia w rodzinie i społeczeństwie poprzez zdobywanie praktycznych umiejętności umożliwiających im prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie, • Wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych oraz wspieranie i prowadzenie jednostek organizacyjnych, które podejmują działania na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych, samotnych i w podeszłym...Rozwiń
• Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających integrowaniu osób niepełnosprawnych ze środowiskiem, na rzecz przygotowania ich do życia w rodzinie i społeczeństwie poprzez zdobywanie praktycznych umiejętności umożliwiających im prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie, • Wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych oraz wspieranie i prowadzenie jednostek organizacyjnych, które podejmują działania na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych, samotnych i w podeszłym wieku. • Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom niepełnosprawnym w trudnej sytuacji życiowej oraz działanie na rzecz wyrównywania szans tym rodzinom i osobom, • Działalność na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych zarówno pozostających bez pracy jak i zagrożonych zwolnieniem z pracy, • Działalność na rzecz rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości osób niepełnosprawnych, • Działalność na rzecz rozwoju edukacji, oświaty i wychowania w rodzinach osób niepełnosprawnych oraz prowadzenia placówek oświatowych , integracyjnych ogólnodostępnych, osób niepełnosprawnych, • Działalność na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych. • Dbanie o ekologię i ochronę, przyrody. • Podejmowanie działań mających na celu przeciwdziałanie patologii i przemocy w rodzinie. • Działania na rzecz umocnienia integracji europejskiej, rozwijanie kontaktów, podejmowanie współpracy i wspólnego działania między różnymi społecznościami i dzielenie się doświadczeniami w zakresie pomocy na rzecz osób niepełnosprawnych oraz uzależnionych, • Inicjowanie i występowanie z wnioskami dotyczącymi zaspokojenia potrzeb wszystkich osób w tym niepełnosprawnych psychicznie, fizycznie w zakresie opieki, leczenia, rehabilitacji, edukacji, pracy, mieszkalnictwa, udziału w kulturze i rekreacji, w integracji z otwartym środowiskiem oraz zabezpieczenia socjalnego i ochrony prawnej. • Współpraca z organami państwowymi, samorządowymi, organizacjami kościelnymi, fundacjami, stowarzyszeniami i innymi placówkami oraz osobami fizycznymi w celu realizacji zadań statutowych, ł) Organizowanie i prowadzenie placówek kulturalno - oświatowych, rehabilitacyjnych, opiekuńczo - wychowawczych w tym: - prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej dla rodzin osób niepełnosprawnych i wolontariuszy, świetlic środowiskowych, profilaktycznych i socjoterapeutycznych, - prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjnej i propagandowej, - organizowanie i prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej, Domów dziennego i okresowego pobytu dla osób niepełnosprawnych, placówek opiekuńczo wychowawczych, domów dziecka, placówek dla osób w wieku senioralnym Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 1.466.926,72 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 182,63 zł
Pozostałe 5.862,05 zł
Razem 1.472.971,40 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona