TOWARZYSTWO SZKOLNE IM.M.REJA

BIELSKO-BIAŁA, Śląskie, ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO 12
KRS: 0000016104 , NIP: 5471761511 , REGON: 070015754

Cele statutowe

Zgodnie z § 12 Statutu Towarzystwa: „Realizacja tego celu będzie się odbywać poprzez działalność oświatowo- wychowawczą i naukową oraz usługową, handlową i produkcyjną w zakresie: 1.prowadzenia szkół, placówek oświatowych i naukowych po uprzednim uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty i wpisu do ewidencji właściwej jednostki samorządu terytorialnego, 2.dofinansowywanie prowadzonych szkół, placówek oświatowych i naukowych, oraz dla których Towarzystwo je...Rozwiń
Zgodnie z § 12 Statutu Towarzystwa: „Realizacja tego celu będzie się odbywać poprzez działalność oświatowo- wychowawczą i naukową oraz usługową, handlową i produkcyjną w zakresie: 1.prowadzenia szkół, placówek oświatowych i naukowych po uprzednim uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty i wpisu do ewidencji właściwej jednostki samorządu terytorialnego, 2.dofinansowywanie prowadzonych szkół, placówek oświatowych i naukowych, oraz dla których Towarzystwo jest założycielem, 3.wychowania i kształcenia w duchu tolerancji religijnej i etosu protestanckiego, 4.krzewienia zasad etyki chrześcijańskiej, 5.promowania kultury, sztuki i tradycji regionalnych, 6.upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 7.przeciwdziałania patologiom społecznym, 8.promocji i organizacji wolontariatu, 9.inspirowania członków Towarzystwa i nauczycieli do twórczej pracy, 10.organizowania akcji wypoczynkowych i obozów językowych, 11.nawiązywania i rozwijania kontaktów i współpracy z organizacjami społecznymi krajowymi i zagranicznymi, stawiającymi sobie podobne lub zbliżone cele, 12.prowadzenia kursów nauki zawodu, języków obcych i innych kursów specjalistycznych, 13.świadczenia usług na rzecz placówek oświatowych i naukowych, 14.prowadzenia agencji turystycznych, 15.świadczenia usług wydawniczych i poligraficznych, 16.wytwarzania pomocy dydaktyczno-naukowych, 17.tworzenia fundacji i innych form wspierania działalności Towarzystwa w granicach przewidzianych obowiązującymi przepisami, 18.zajmowania stanowiska i wyrażania opinii w sprawach dotyczących oświaty i wychowania, 19.informowania społeczeństwa o swojej działalności, 20.rozwijania innych form działalności, zwłaszcza działalności gospodarczej w granicach określonych odrębnymi przepisami.” 21.organizacja konferencji i szkoleń związanych z działalnością szkół Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja. Towarzystwo Szkolne im. M. Reja realizując cele statutowe w 2015 r prowadziło następujące szkoły: 1. Szkołę Podstawową Nr 2 Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja (od 2001 r), 2. Szkołę Podstawową Nr 10 Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja(od 2004 r), 3. Gimnazjum Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja (od 1998r), 4. Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja (od 1990 r), Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 10.612,60 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 391.747,50 zł
Razem 402.360,10 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku