KLUB SPORTOWY "GÓRNIK" BRZESZCZE

Brzeszcze, Małopolskie, Ofiar Oświęcimia 68
KRS: 0000011590 , NIP: 6520007537 , REGON: 271009880
star star

Cele statutowe

Celami statutowymi organizacji jest: 1) prowadzenie i rozwijanie działalności sportowej, 2) krzewienie uprawiania sportu wśród społeczeństwa gminy Brzeszcze, 3) tworzenie warunków organizacyjnych i materialnych niezbędnych do rozwoju sportu, 4) podnoszenie sprawności fizycznej i psychofizycznej swoich członków, 5) kształtowanie wśród swoich członków wysokich wartości moralnych, poczucia godności osobistej, zrozumienie zasad dyscypliny i sumiennego wypełniania obowiązków społecznych i obywat...Rozwiń
Celami statutowymi organizacji jest: 1) prowadzenie i rozwijanie działalności sportowej, 2) krzewienie uprawiania sportu wśród społeczeństwa gminy Brzeszcze, 3) tworzenie warunków organizacyjnych i materialnych niezbędnych do rozwoju sportu, 4) podnoszenie sprawności fizycznej i psychofizycznej swoich członków, 5) kształtowanie wśród swoich członków wysokich wartości moralnych, poczucia godności osobistej, zrozumienie zasad dyscypliny i sumiennego wypełniania obowiązków społecznych i obywatelskich, 6) zapewnienie ogółowi społeczeństwa gminy Brzeszcze widowiska i przeżyć sportowych o wysokich, walorach estetycznych, stanowiących formę wypoczynku i rekreacji. 7) propagowanie zdrowego i trzeźwego modelu życia w szczególności wśród dzieci i młodzieży, 8) prowadzenie przez stowarzyszenie statutowej działalności w zakresie: edukacji; wychowania; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu; przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; promocji i organizacji wolontariatu; działalności na rzecz organizacji pozarządowych; oświaty; nauki i techniki; podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 2.537,00 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 324.394,83 zł
Razem 326.931,83 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona