STOWARZYSZENIE "RAZEM"

Świętajno, Warmińsko-mazurskie, Młodzieżowa 2
KRS: 0000006479 , REGON: 511333068
star

Cele statutowe

1. Doskonalenie warunków nauczania w gimnazjum, w szczególności rozbudowa i unowocześnienie bazy lokalowej i terenowej oraz wyposażenia. 2. Pomoc w realizowaniu przez gimnazjum zadań dydaktycznych oraz opiekuńczo-wychowawczych. 3. Integracja młodzieży gimnazjum z rówieśnikami z innych placówek o podobnym charakterze. 4. Działanie na rzecz rozwoju lokalnego środowiska - "Małej ojczyzny" - edukacji regionalnej, ekologii, wychowania. 5. Działanie na rzecz ochrony i efektywnego wykorzystania wody, e...Rozwiń
1. Doskonalenie warunków nauczania w gimnazjum, w szczególności rozbudowa i unowocześnienie bazy lokalowej i terenowej oraz wyposażenia. 2. Pomoc w realizowaniu przez gimnazjum zadań dydaktycznych oraz opiekuńczo-wychowawczych. 3. Integracja młodzieży gimnazjum z rówieśnikami z innych placówek o podobnym charakterze. 4. Działanie na rzecz rozwoju lokalnego środowiska - "Małej ojczyzny" - edukacji regionalnej, ekologii, wychowania. 5. Działanie na rzecz ochrony i efektywnego wykorzystania wody, energii, gleby, powietrza, odpadów w gospodarstwach domowych, miejscach pracy i środowiskach lokalnych. 6. Podnoszenie wiedzy i świadomości ekologicznej. 7. Propagowanie zdrowego i ekologicznego trybu życia i świadomych postaw konsumenckich, zmniejszających zanieczyszczenie środowiska. 8. Rozwijanie świadomości indywidulanych związków człowieka z przyrodą, wpływu działań ludzkich na środowisko przyrodnicze. 9. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. 10. Działanie na rzecz utrzymania porządku publicznego. 11. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. 12. Działanie na rzecz integracji europejskiej. 13. Działanie na rzecz promocji i rozwoju wolontariatu. 14. Działanie na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym. 15. Działanie w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. Zwiń
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 6.074,90 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 6.074,90 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego