STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY RODZINIE SYNAPSA

Mrągowo, Warmińsko-mazurskie, Mikołaja Kopernika 2C/5
KRS: 0000005380 , NIP: 7421978942 , REGON: 511392361

Cele statutowe

Celem Stowarzyszenia jest: 1) Rozwijanie i propagowanie inicjatyw w zakresie szeroko rozumianego zabezpieczenia społecznego i poradnictwa specjalistycznego. 2) Szeroko pojęta pomoc społeczna. 3) Podejmowanie działań aktywizujących i wspierających osoby oraz grupy marginalizowane. 4) Wspieranie, integracja, animacja i promocja organizacji pozarządowych. 5) Wspieranie szeroko pojętej aktywności obywatelskiej. Stowarzyszenie realizuje cele poprzez: 1. Zrzeszanie osób — działających na rzecz...Rozwiń
Celem Stowarzyszenia jest: 1) Rozwijanie i propagowanie inicjatyw w zakresie szeroko rozumianego zabezpieczenia społecznego i poradnictwa specjalistycznego. 2) Szeroko pojęta pomoc społeczna. 3) Podejmowanie działań aktywizujących i wspierających osoby oraz grupy marginalizowane. 4) Wspieranie, integracja, animacja i promocja organizacji pozarządowych. 5) Wspieranie szeroko pojętej aktywności obywatelskiej. Stowarzyszenie realizuje cele poprzez: 1. Zrzeszanie osób — działających na rzecz dobra rodziny, a więc: dzieci, młodzieży, osób starszych i niepełnosprawnych, oraz profesjonalistów z zakresu organizowania pomocy społecznej i poradnictwa specjalistycznego; 2. Tworzenie i promowanie nowych form, metod i technik działania w zakresie polityki społecznej, a w szczególności wszechstronne propagowanie metod i technik stosowanych w zakresie pomocy środowiskowej i instytucjonalnej, zabezpieczenia społecznego, profilaktyki uzależnień, ochrony praw dziecka i rodziny, zapobieganiu przemocy domowej, zagrożeń współczesnego świata (np. sekty religijne) i innego rodzaju patologii społecznej. 3. Monitorowanie sytuacji i działalności struktur instytucji pomocy społecznej oraz warunków życia mieszkańców regionu; 4.Opracowywanie programów w zakresie rozwiązywania problemów społecznych. 5. Organizowanie i podejmowanie działań z zakresu profilaktyki, diagnozy i terapii różnego rodzaju uzależnień. 6. Udzielanie szeroko pojętej pomocy osobom i rodzinom dotkniętym problemem alkoholowym i przemocą domową oraz niepełnosprawnością. 7.Szeroko pojęta działalność w kierunku wspierania i promowania rodzin naturalnych, zastępczych oraz adopcyjnych. 8. Działania mediacyjne z zakresu rozwiązywania problemów rodzinnych. 9..Prowadzenie ośrodka adopcyjno – opiekuńczego. 10. Działania mediacyjne z zakresu rozwiązywania problemów rodzinnych; w tym prowadzenie ośrodka mediacyjnego. 11. Włączanie się i prowadzenie domów pomocy, dziennych domów pobytu, ośrodków interwencji kryzysowej, ośrodków i grup wsparcia, punktów poradnictwa specjalistycznego, warsztatów terapii zajęciowej, placówek opiekuńczo — wychowawczych oraz innych stacjonarnych i półstacjonarnych placówek pomocowych. 12. Prowadzenie działalności szkoleniowo — edukacyjnej, a w szczególności organizowanie sympozjów, konferencji oraz szkoleń dla społeczności lokalnej w zakresie problematyki związanej z pomocą społeczną i poradnictwem specjalistycznym, a w szczególności związanej z przemocą domową. 13. Prowadzenie działalności wydawniczej propagującej zagadnienia pomocowe z zakresu opieki społecznej i poradnictwa specjalistycznego. 14.Współpracę z osobami, instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń w dziedzinie zabezpieczenia społecznego i organizowania sieci poradnictwa specjalistycznego. 15. Działalność wspomagającą technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe 16. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. 17. Promocja i organizowanie wolontariatu. 18. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych. 19. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy zagrożonych zwolnieniem z pracy. 20. Przeciwdziałanie i zwalczanie wykluczenia społecznego. 21. Upowszechnianie i ochrona praw kobiety oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn. 22. Działania w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. 23. Działania w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania pato Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 198.264,18 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 59.977,14 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 29,81 zł
Razem 258.271,13 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona