STOWARZYSZENIE "MAMY WIELKIE SERCA"

Stemplew, Łódzkie, Stemplew 35
KRS: 0000003847 , NIP: 7752336775 , REGON: 472872935
star star star star

Cele statutowe

1. Skupienie lokalnego społeczeństwa wokół idei spraw publicznych, a zwłaszcza rozwoju i promocji placówki kształcenia specjalnego w Stemplewie. 2. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, upowszechnianie i ochrona praw osób niepełnosprawnych, działania na rzecz integracji społecznej. 3. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych i osób mających trudną sytuację życiową w zakresie oświaty, rehabilitacji, opieki, wychowania i profilaktyki. 4. Działalność na rzecz wyrównywania szans ed...Rozwiń
1. Skupienie lokalnego społeczeństwa wokół idei spraw publicznych, a zwłaszcza rozwoju i promocji placówki kształcenia specjalnego w Stemplewie. 2. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, upowszechnianie i ochrona praw osób niepełnosprawnych, działania na rzecz integracji społecznej. 3. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych i osób mających trudną sytuację życiową w zakresie oświaty, rehabilitacji, opieki, wychowania i profilaktyki. 4. Działalność na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ze środowisk marginalizowanych ze szczególnym uwzględnieniem środowisk wiejskich. 5. Inicjowanie, wspieranie i prowadzenie edukacji społecznej oraz działalności w zakresie oświaty, kultury, ochrony środowiska, ekologii, ochrony i poprawy stanu środowiska naturalnego oraz promocji zdrowia, profilaktyki, sportu i rekreacji. 6. Podejmowanie działań w zakresie pomocy społecznej, w tym także przez prowadzenie działalności charytatywnej i opiekuńczej oraz finansowe i pozafinansowe wspieranie dzieci i młodzieży oraz osób i rodzin w szczególnie trudnej sytuacji życiowej. 7. Niesienie prawnej, finansowej, rzeczowej, rehabilitacyjnej i psychologicznej pomocy poszkodowanym w wypadkach drogowych, losowych. 8. Upowszechnianie idei wolontariatu, organizowanie wolontariuszy do pracy społecznej. 9. Prowadzenie działalności wspomagającej informacyjnie i szkoleniowo organizacje pozarządowe oraz podmioty działające w zakresie pkt. 3 i 4 §10, w tym organizacje samorządowe. 10. Inicjowanie przedsięwzięć popularyzujących wiedzę o regionie, promowanie produktów lokalnych, rzemiosła, rękodzielnictwa itp. 11. Działanie na rzecz rozwoju gospodarczego gminy, powiatu, województwa i ich mieszkańców. 12. Prowadzenie działalności edukacyjnej i kształceniowej wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych, doskonalenie zawodowe nauczycieli. 13. Organizowanie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, rekreacji, turystyki, agroturystki, krajoznawstwa i wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych; podnoszenie poziomu w/w działań. 14. Upowszechnienie swobód obywatelskich, zasad wolności, równości i praw człowieka, działania wspomagające rozwój demokracji, budowanie społeczeństwa obywatelskiego. 15. Działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów rybackich, promocji i rozwoju wędkarstwa. 16. Prowadzenie działań na rzecz propagowania i integracji z Unią Europejską. 17. Podnoszenie poziomu i jakości wychowania, w szczególności poprzez wspieranie ruchu harcerskiego w realizacji jego celów. 18. Propagowanie i wdrażanie zasad obronności, ratownictwa medycznego i przedmedycznego, działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa. 19. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 20. Przeciwdziałanie i zapobieganie patologiom poprzez działania na rzecz profilaktyki i walki z nałogami. Kształtowanie pozytywnych postaw. 21. Reprezentowanie interesów zbiorowych członków wobec organów władzy publicznej. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 224.647,64 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 135.745,70 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 280,76 zł
Pozostałe 107.682,29 zł
Razem 468.356,39 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona