RUDZKIE STOWARZYSZENIE RODZIN ABSTYNENCKICH "ZDROWE ŻYCIE"

Ruda Śląska, Śląskie, Ballestremów 16
KRS: 0000003233 , NIP: 6411421278 , REGON: 272183283
star

Cele statutowe

Celem stowarzyszenia jest: 1) dawanie dobrego przykładu innym i eksponowanie w społeczeństwie wzorców zdrowego stylu życia, poprzez osobistą abstynencję od alkoholu i innych używek, 2) niesienie wszechstronnej pomocy ludziom uzależnionym w kształtowaniu własnego rozwoju i odzyskanie właściwej postawy w najbliższym otoczeniu, rodzinie, zakładzie pracy, środowisku, 3) prowadzenie działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki, kultury i sportu w zakresie wiedzy o alkoh...Rozwiń
Celem stowarzyszenia jest: 1) dawanie dobrego przykładu innym i eksponowanie w społeczeństwie wzorców zdrowego stylu życia, poprzez osobistą abstynencję od alkoholu i innych używek, 2) niesienie wszechstronnej pomocy ludziom uzależnionym w kształtowaniu własnego rozwoju i odzyskanie właściwej postawy w najbliższym otoczeniu, rodzinie, zakładzie pracy, środowisku, 3) prowadzenie działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki, kultury i sportu w zakresie wiedzy o alkoholu i narkotykach, niebezpieczeństw z nimi związanych oraz propagowanie idei trzeźwości wśród dzieci i młodzieży uwzględniając osoby niepełnosprawne, 4) doskonalenie umiejętności pomagania innym i niesienie pomocy zwłaszcza osobom dotkniętym różnymi uzależnieniami, 5) współdziałanie z różnymi organizacjami i instytucjami w zakresie niesienia pomocy rodzinom w sytuacjach kryzysowych oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 6) udzielanie pomocy rodzinom dotkniętym przemocą , wynikającą z nadużywania alkoholu i innych używek, 7) udzielanie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, 8) prowadzenie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 9) prowadzenie działalności charytatywnej, 10) ochrona i promocja zdrowia, 11) promocja i organizacja wolontariatu, 12) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, 13) promowanie abstynencji i trzeźwego stylu życia Zwiń
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 26.087,10 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 26.087,10 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona