STOWARZYSZENIE "SERDECZNI" Z SIEDZIBĄ W TARNOWSKICH GÓRACH

Tarnowskie Góry, Śląskie, Kard. S.wyszyńskiego 135
KRS: 0000001715 , NIP: 6452150600 , REGON: 276086737

Cele statutowe

Celem nadrzędnym Stowarzyszenia „Serdeczni” jest działalność na rzecz dzieci i młodzieży specjalnej troski, aż do późnej starości . Ponadto organizacja zapewnia: a) pomoc osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w wyrównywaniu ich szans w społeczeństwie, w szczególności poprzez udzielanie im pomocy rehabilitacyjnej, medycznej oraz innej specjalistycznej - zdrowotnej, lub ułatwianie im dostępu do tych usług, b) ochronę i promocję ich zdrowia, c) wspieranie ich nauki, edukacji i wychowan...Rozwiń
Celem nadrzędnym Stowarzyszenia „Serdeczni” jest działalność na rzecz dzieci i młodzieży specjalnej troski, aż do późnej starości . Ponadto organizacja zapewnia: a) pomoc osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w wyrównywaniu ich szans w społeczeństwie, w szczególności poprzez udzielanie im pomocy rehabilitacyjnej, medycznej oraz innej specjalistycznej - zdrowotnej, lub ułatwianie im dostępu do tych usług, b) ochronę i promocję ich zdrowia, c) wspieranie ich nauki, edukacji i wychowania oraz udzielanie pomocy w tych dziedzinach ich rodzinom, d) rozpowszechnianie wśród tych osób kultury, sztuki i poczucia ochrony dóbr kultury i tradycji oraz rozwój ich uzdolnień artystycznych, e) upowszechnianie wśród nich krajoznawstwa oraz organizowanie ich wypoczynku, f) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród tych osób, g) udzielanie im, i ich rodzinom, pomocy społecznej (socjalno – bytowej), h) organizowanie działalności charytatywnej na rzecz tych osób, i) działalność wspomagającą technicznie, szkoleniowo, informacyjnie i finansowo inne organizacje i podmioty, powołane dla realizacji celów określonych w ppkt a) – h). j) wspieranie rodziny oraz wykonywanie pieczy zastępczej jak i działalność w zakresie pomocy społecznej Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 978.266,78 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 364,07 zł
Razem 978.630,85 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona