SIEDLECKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM Z CHOROBA ALZHEIMERA

Siedlce, Mazowieckie, Leśna 96
KRS: 0000036260 , NIP: 8211641272 , REGON: 710362682
star star

Cele statutowe

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej w zakresie: 1. pomocy społecznej rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, ze szczególnym uwzględnieniem osób z chorobą Alzheimera, zaburzeniami pokrewnymi i psychicznymi oraz ich rodzinom i opiekunom, działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 2. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej...Rozwiń
Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej w zakresie: 1. pomocy społecznej rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, ze szczególnym uwzględnieniem osób z chorobą Alzheimera, zaburzeniami pokrewnymi i psychicznymi oraz ich rodzinom i opiekunom, działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 2. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 3. ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, z późn. zm.), 4. działalności zapobiegającej wykluczeniu społecznemu osób opiekujących się chorymi na Alzheimera, choroby pokrewne i psychiczne, 5. popularyzacji wiedzy na temat choroby Alzheimera, chorób pokrewnych i psychicznych, 6. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, 7. działalności związanej z rozwojem świadomości społecznej, 8. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, 9. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, 10. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 11. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, 12. wypoczynku dzieci i młodzieży, 13. wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, 14. turystyki i krajoznawstwa, 15. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, 16. promocji i organizacji wolontariatu, 17. promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą, 18. współpracy z organizacjami pozarządowymi Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 22.366,00 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 4.068.158,97 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 2.810,77 zł
Pozostałe 408.560,34 zł
Razem 4.501.896,08 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona