LIGA KOBIET POLSKICH ODDZIAŁ TERENOWY W ELBLĄGU

Elbląg, Warmińsko-mazurskie, Grunwaldzka 31
KRS: 0000029577 , NIP: 5781067555 , REGON: 170357397
star star star

Cele statutowe

Celem Ligi jest inicjowanie, organizowanie i prowadzenie wszechstronnej pomocy na rzecz ogółu społeczności, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet, dzieci i rodzin oraz różnych grup podmiotów wyodrębnionych ze względu na szczególnie trudną sytuacje życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa, w ramach zadań publicznych ze sfery zakreślonej w art. 4. Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – w zakresie: 1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej s...Rozwiń
Celem Ligi jest inicjowanie, organizowanie i prowadzenie wszechstronnej pomocy na rzecz ogółu społeczności, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet, dzieci i rodzin oraz różnych grup podmiotów wyodrębnionych ze względu na szczególnie trudną sytuacje życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa, w ramach zadań publicznych ze sfery zakreślonej w art. 4. Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – w zakresie: 1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; 2. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 3. działalności charytatywnej; 4. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 5. ochrony i promocji zdrowia; 6. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 7. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych utratą pracy; 8. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 9. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; 10. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 11. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji oświaty i wychowania; 12. wypoczynku dzieci i młodzieży; 13. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 14. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu; 15. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 16. turystyki i krajoznawstwa; 17. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; 18. pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych; 19. upowszechniania i ochrony praw konsumentów; 20. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy miedzy społeczeństwami; 21. promocji i organizacji wolontariatu; 22. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; 23. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 178.785,66 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 6.000,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 184.785,66 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona