STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ CHORYCH "HOSPICJUM" PW. ŚW. JUDY TADEUSZA

Wejherowo, Pomorskie, 3 Maja 19
KRS: 0000025906 , NIP: 5881975507 , REGON: 192476009

Cele statutowe

Udzielanie osobom ciężko chorym w sotatnim okresie zycia pomocy polegające na opiece medycznej, psychicznej, społecznej, socjalnej, duchowej, przystosowanej do potrzeb chorych, pomoc ta bedzie udzielana w miejscu przebywania chorych - udzielanie pomocy rodzinie osób,o których mowa w punkcie poprzednim - konsolidowanie ludzi dobrej woli, gotowej udzielać społecznie pomocy osobom ciężko chorym - podejmowanie działan mierzających do uwrażliwienia i pobudzenia aktywności społeczeństwa w zakresi...Rozwiń
Udzielanie osobom ciężko chorym w sotatnim okresie zycia pomocy polegające na opiece medycznej, psychicznej, społecznej, socjalnej, duchowej, przystosowanej do potrzeb chorych, pomoc ta bedzie udzielana w miejscu przebywania chorych - udzielanie pomocy rodzinie osób,o których mowa w punkcie poprzednim - konsolidowanie ludzi dobrej woli, gotowej udzielać społecznie pomocy osobom ciężko chorym - podejmowanie działan mierzających do uwrażliwienia i pobudzenia aktywności społeczeństwa w zakresie pomocy ciężko chorym u kresu życia - współdzialenie z organizajcami krajowymi i zagranicznymi realizującymi cele podobne lub zbliżone do celów stowarzyszenia - działalność charytatywna - konsolidowanie ludzi dobrej woli, gotowych udzielać spolecznie pomych przy realizacji zadań statutowych stowarzyszenia - podejmowanie działań zmierzających do uwrażliwiania i pobudzania kreatywności - prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjne w zakresie będacym przedmiotem działalności statutowej stowarzyszenia - promocja i organizacja wolontariatu - organizacja pożytku publicznego - prowadzenie działalności pożytku publicznego - udzieleanie pomocy rodzinie osoby chorej - planowanie i organizacja opieki hospicyjnej Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 351.644,32 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 132.615,21 zł
Razem 484.259,53 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego