KOŁOBRZESKA IZBA GOSPODARCZA

Kołobrzeg, Zachodniopomorskie, Narutowicza 18B
KRS: 0000023368 , NIP: 6711572917 , REGON: 330028164
star star

Cele statutowe

1. Reprezentowanie i ochrona interesów gospodarczych członków izby. 2. Udzielanie członkom izby pomocy w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych związanych z podejmowaniem i prowadzeniem przez nich działalności gospodarczej. 3. Tworzenie korzystnych warunków działalności gospodarczej poprzez współdziałanie z organami administracji państwowej oraz organami samorządu. 4. Inspirowanie i rozwijanie współpracy gospodarczej członków izby z zagranicą. 5. Popularyzowanie dobryc...Rozwiń
1. Reprezentowanie i ochrona interesów gospodarczych członków izby. 2. Udzielanie członkom izby pomocy w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych związanych z podejmowaniem i prowadzeniem przez nich działalności gospodarczej. 3. Tworzenie korzystnych warunków działalności gospodarczej poprzez współdziałanie z organami administracji państwowej oraz organami samorządu. 4. Inspirowanie i rozwijanie współpracy gospodarczej członków izby z zagranicą. 5. Popularyzowanie dobrych obyczajów kupieckich. 6. Prowadzenie działalności kulturalnej, sportowo-turystycznej, oświatowo-wychowawczej i towarzyskiej służącej integracji członków izby. 7. Opracowywanie, opiniowanie i zgłaszanie odpowiednim organom państwowym i samorządowym projektów aktów prawnych, a także uczestniczenie w procesie legislacyjnym poprzez delegowanie swoich przedstawicieli do organów powołanych do tworzenia prawa. 8. Wspieranie rozwoju gospodarczego regionu oraz występowanie z własnym inicjatywami gospodarczymi. 9. Wspieranie i promowanie wybitnych osiągnieć w zakresie edukacji a w szczególności wspieranie dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej. 10. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa. 11. Działalność charytatywna. 12. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 13. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. 14. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości. 15. Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej. 16. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 17. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji. 18. Udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 2.859,70 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 40.835,38 zł
Razem 43.695,08 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona