CZELADZKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM Z UPOŚLEDZENIEM PSYCHO - RUCHOWYM

Czeladź - Piaski, Śląskie, Norwida 11
KRS: 0000021403 , NIP: 6251977066 , REGON: 273387295

Cele statutowe

Celem działania Stowarzyszenia jest stworzenie warunków rozwoju rehabilitacji i opieki dla osób upośledzonych psycho-ruchowo, które przez całe życie będą wymagały specjalnych form opieki i pomocy, przyczynienia się do tworzenia warunków ich godnego życia. Cele Stowarzyszenie realizuje przez: 1. Występowanie z inicjatywą w sprawie organizowania placówek wypoczynkowo- rehabilitacyjnych „opiekuńczych", warsztatów terapii zajęciowej oraz tworzenie warunków korzystania z nich. 2. Współdziałanie...Rozwiń
Celem działania Stowarzyszenia jest stworzenie warunków rozwoju rehabilitacji i opieki dla osób upośledzonych psycho-ruchowo, które przez całe życie będą wymagały specjalnych form opieki i pomocy, przyczynienia się do tworzenia warunków ich godnego życia. Cele Stowarzyszenie realizuje przez: 1. Występowanie z inicjatywą w sprawie organizowania placówek wypoczynkowo- rehabilitacyjnych „opiekuńczych", warsztatów terapii zajęciowej oraz tworzenie warunków korzystania z nich. 2. Współdziałanie z władzami miasta i innymi grupami zainteresowanych osób w prowadzeniu Stowarzyszenia. 3.Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych dla osób upośledzonych psycho- ruchowo i ich opiekunów. 4.Organizowanie zajęć specjalistycznych, zabaw i wycieczek. 5.Informowanie opiekunów o uprawnieniach przysługujących osobom upośledzonym oraz pomoc w realizowaniu tych uprawnień. 6.Gromadzenie funduszy społecznych na potrzeby Stowarzyszenia. W szczególności Stowarzyszenie prowadzi: a) działalność fizjoterapeutyczną polegającą na indywidualnej działalności fizjoterapeutów, fizykoterapii, masażu leczniczym, terapii ruchowej w domach pacjentów, b) działalność w zakresie pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej -indywidualnej i zespołowej - prowadzonej przez psychologów i psychoterapeutów, c) działalność w zakresie pomocy społecznej, polegającą na: - niesieniu pomocy osobom w trudnej sytuacji materialnej, - udzielaniu pomocy związanej z przystosowaniem zawodowym osób upośledzonych umysłowo, - prowadzeniu działalności charytatywnej poprzez gromadzenie funduszy lub organizowanie innych form wspierania finansowego. Działalnością nieodpłatną stowarzyszenia jest świadczenie usług w zakresie pomocy społecznej, promocji i organizacji wolontariatu oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 101.329,10 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 141,73 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 101.470,83 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona