AEROKLUB ELBLĄSKI

Elbląg, Warmińsko-mazurskie, Lotnicza 1H
KRS: 0000016441 , NIP: 5781367004 , REGON: 170233695
star star star star star

Cele statutowe

1) stwarzanie warunków do prowadzenia działalności lotniczej przez członków Aeroklubu; 2) szkolenie lotnicze i doskonalenie umiejętności lotniczych; 3) upowszechnianie wiedzy, umiejętności i dobrych praktyk w lotnictwie, w szczególności dotyczących bezpieczeństwa lotniczego; 4) integracja środowiska lotniczego i sympatyków lotnictwa; 5) promocja lotnictwa; 6) wspieranie rozwoju i upowszechnianie kultury fizycznej w lotnictwie, w szczególności w zakresie sportu lotniczego; 7) wspieranie...Rozwiń
1) stwarzanie warunków do prowadzenia działalności lotniczej przez członków Aeroklubu; 2) szkolenie lotnicze i doskonalenie umiejętności lotniczych; 3) upowszechnianie wiedzy, umiejętności i dobrych praktyk w lotnictwie, w szczególności dotyczących bezpieczeństwa lotniczego; 4) integracja środowiska lotniczego i sympatyków lotnictwa; 5) promocja lotnictwa; 6) wspieranie rozwoju i upowszechnianie kultury fizycznej w lotnictwie, w szczególności w zakresie sportu lotniczego; 7) wspieranie i rozwój infrastruktury lotniczej; 8) reprezentowanie interesów członków Aeroklubu wobec władz instytucji krajowych i międzynarodowych; 9) działanie na rzecz ułatwień w lotnictwie cywilnym; 10) pielęgnowanie narodowych tradycji lotniczych, pielęgnowanie polskości, jako czynnika rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 11) podnoszenie kwalifikacji zawodowych w lotnictwie oraz aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy lub zagrożonych zwolnieniem z pracy; 12) podejmowanie oraz wspieranie inicjatyw szkolenia, edukacji, wychowania, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w powiązaniu z lotnictwem i modelarstwem lotniczym; 13) wspomaganie rozwoju techniki lotniczej, wynalazczości i innowacyjności w lotnictwie oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w działalności lotniczej; 14) upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa, działanie na rzecz ratownictwa, ochrony ludności, pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych; 15) szkolenie i doskonalenie umiejętności członków organizacji dla potrzeb lotnictwa wojskowego i państwowego, transportu lotniczego, ratownictwa i służb państwowych; 16) promocja i organizowanie wolontariatu w działalności lotniczej; Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 12.122,54 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 793.985,06 zł
Razem 806.107,60 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego