ELBLĄSKIE STOWARZYSZENIE ORGANIZATORÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W ELBLĄGU

Elbląg, Warmińsko-mazurskie, Czerwonego Krzyża 2
KRS: 0000001304 , NIP: 5782546074 , REGON: 170759090
star star

Cele statutowe

• zrzeszanie osób - organizatorów pomocy społecznej, działających na rzecz ochrony praw osób starszych i niepełnosprawnych, • prowadzenie doradztwa dla osób zajmujących się zagadnieniami z zakresu pomocy społecznej, • prowadzenie szeroko rozumianej działalności szkoleniowo-edukacyjnej, w tym w zakresie zagadnień związanych z pomocą społeczną, • prowadzenie działalności wydawniczej propagującej zagadnienia pomocowe, • tworzenie nowych rozwiązań i form w pomocy środowiskowej i...Rozwiń
• zrzeszanie osób - organizatorów pomocy społecznej, działających na rzecz ochrony praw osób starszych i niepełnosprawnych, • prowadzenie doradztwa dla osób zajmujących się zagadnieniami z zakresu pomocy społecznej, • prowadzenie szeroko rozumianej działalności szkoleniowo-edukacyjnej, w tym w zakresie zagadnień związanych z pomocą społeczną, • prowadzenie działalności wydawniczej propagującej zagadnienia pomocowe, • tworzenie nowych rozwiązań i form w pomocy środowiskowej i instytucjonalnej, • prowadzenie domów pomocy społecznej, dziennych domów pobytu, środowiskowych domów samopomocy, ośrodków interwencji kryzysowej, ośrodków wsparcia, punktów poradnictwa specjalistycznego. • promowanie nowych metod i technik działania w zakresie polityki społecznej, • monitorowanie sytuacji i działalności struktur instytucji pomocy społecznej oraz warunków życia mieszkańców regionu – opracowywanie raportów z tym związanych, • podnoszenie umiejętności, szczególnie zawodowej kadry pomocy społecznej poprzez działalność edukacyjno–szkoleniową, • propagowanie idei wolontariatu poprzez praktyczne angażowanie wolontariuszy w działania statutowe, • opracowywanie programów w zakresie rozwiązywania problemów społecznych, • organizowanie sympozjów i konferencji naukowych, • opiniowanie aktów prawnych związanych z zabezpieczeniem społecznym oraz inicjowanie nowych rozwiązań w tym zakresie, • utworzenie i prowadzenie Centrum Usług Środowiskowych, • prowadzenie systemu stypendialnego wspierającego dzieci i młodzież, w tym: niepełnosprawną, z terenów wiejskich, z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych, • prowadzenie działalności z zakresu pośrednictwa pracy na rzecz osób bezrobotnych, • prowadzenie form działalności na rzecz osób niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej, • udzielanie pomocy ofiarom przestępstw drogowych, • utworzenie i prowadzenie przedszkoli, • prowadzenie ośrodka wczasowego, • podejmowanie działań w celu przeciwdziałania handlowi ludźmi, • podejmowanie działań na rzecz dzieci i młodzieży, • pomoc rzeczowa i finansowa na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, • realizowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem uzależnieniom, w szczególności alkoholizmowi i narkomanii, • podejmowanie działań w celu reintegracji zawodowej i społecznej osób z wykluczenia społecznego, • realizowanie projektów i programów przy wsparciu środków zewnętrznych, w tym środków unijnych, • realizacja zadań zleconych przez samorząd. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 2.212.239,64 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 1,24 zł
Pozostałe 141.206,36 zł
Razem 2.353.447,24 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona