PRACOWNIA POZARZĄDOWA

Koszalin, Zachodniopomorskie, Dworcowa 2
KRS: 0000026352 , NIP: 6692291079 , REGON: 331107397
star star

Cele statutowe

Cele statutowe Pracowni: a. rozwijanie organizacji pozarządowych; b. zwiększanie współpracy administracji z mieszkańcami / mieszkankami i organizacjami pozarządowymi; c. wzmacnianie aktywności obywatelskiej, w tym wolontarystycznej. Pracownia prowadzi działalność w sferze pożytku publicznego w zakresie (zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, art. 4): a. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakres...Rozwiń
Cele statutowe Pracowni: a. rozwijanie organizacji pozarządowych; b. zwiększanie współpracy administracji z mieszkańcami / mieszkankami i organizacjami pozarządowymi; c. wzmacnianie aktywności obywatelskiej, w tym wolontarystycznej. Pracownia prowadzi działalność w sferze pożytku publicznego w zakresie (zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, art. 4): a. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1–32; b. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; c. promocji i organizacji wolontariatu; d. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; e. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; f. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; g. działalności charytatywnej; h. rewitalizacji; i. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; j. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 1.023.918,23 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 19.838,21 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 1.043.756,44 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona