FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "ARKADIA" W TORUNIU

Toruń, Kujawsko-pomorskie, Młyńska 2-4
KRS: 0000024009 , NIP: 8791748028 , REGON: 870239457
star star star star

Cele statutowe

Celem Fundacji jest organizowanie i niesienie pomocy dobroczynnej, charytatywnej, społecznie użytecznej, oświatowej oraz wszechstronnej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, a także osobom chorym oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Fundacja realizuje swój cel wszystkimi dostępnymi środkami, a w szczególności przez: 1) organizowanie i prowadzenie działalności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, leczniczej i edukacyjnej dla osób z niepełnosprawnościami; 2) organizowanie i prowadzenie...Rozwiń
Celem Fundacji jest organizowanie i niesienie pomocy dobroczynnej, charytatywnej, społecznie użytecznej, oświatowej oraz wszechstronnej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, a także osobom chorym oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Fundacja realizuje swój cel wszystkimi dostępnymi środkami, a w szczególności przez: 1) organizowanie i prowadzenie działalności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, leczniczej i edukacyjnej dla osób z niepełnosprawnościami; 2) organizowanie i prowadzenie działalności opiekuńczej dla osób z niepełnosprawnościami; 3) organizowanie i prowadzenie działalności sportowej i rekreacyjno-wypoczynkowej dla osób z niepełnosprawnościami; 4) organizowanie i prowadzenie działalności turystycznej dla osób z niepełnosprawnościami; 5) organizowanie i prowadzenie pomocy lekarskiej dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin; 6) organizowanie i prowadzenie pomocy prawnej dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin; 7) organizowanie i prowadzenie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami; 8) udzielanie osobom z niepełnosprawnościami i długotrwale chorym, jak również ich otoczeniu, w tym osobom fizycznym i instytucjom, pomocy materialnej w postaci świadczeń rzeczowych lub finansowych; 9) działalność szkoleniowo-doradczą dla potrzeb opiekunów i innych osób działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami; 10) organizowanie warsztatów i spotkań ze społecznością lokalną, których animatorami są osoby niepełnosprawne, jako forma ich terapii; 11) organizowanie i wspieranie działań mających na celu przygotowanie osób z niepełnosprawnościami do życia w pełnej integracji ze społeczeństwem i pełnienia ról społecznych; 12) wspieranie wymiany międzynarodowej osób z niepełnosprawnościami; 13) tworzenie, na podstawie odrębnych przepisów, jednostek służących osobom niepełnosprawnym; 14) organizowanie zbiórek publicznych; 15) prowadzenie dla osób dorosłych form wsparcia w samodzielnym, niezależnym życiu, w tym funkcjonowaniu w ramach mieszkalnictwa chronionego i wspomaganego, 16) prowadzenie dla osób dorosłych szkolenia zawodowego i przygotowania do pracy, poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy, zatrudnienia chronionego i wspomaganego na otwartym rynku pracy, a także edukacji ustawicznej; 17) organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie kultury i sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem działalności artystycznej i promocji twórczości osób z niepełnosprawnościami; 18) profilaktykę uzależnień osób z niepełnosprawnościami i ich otoczenia; 19) kształtowanie pozytywnych postaw społecznych wobec osób z niepełnosprawnościami; 20) działania strażnicze i rzecznictwo interesów osób z niepełnosprawnościami, z uwzględnieniem inicjatyw legislacyjnych; 21) prowadzenie działalności informacyjnej i popularyzatorskiej w zakresie problematyki środowiska osób z niepełnosprawnościami oraz wydawanie i finansowanie publikacji; 22) podejmowanie działań zmierzających do aktywizacji i integracji całego środowiska działającego na rzecz osób z niepełnosprawnościami, w tym innych organizacji, placówek i instytucji; 23) inspirowanie i prowadzenie badań naukowych sprzyjających postępowi w dziedzinie rehabilitacji psychofizycznej i adaptacji społecznej osób z niepełnosprawnościami 24) promowanie i organizowanie wolontariatu; 25) działania na rzecz innych organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 5.518.002,16 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 4.191,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 0,11 zł
Razem 5.522.193,27 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona