OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA JODŁÓWKA-WAŁKI

Jodłówka Wałki, Małopolskie, Jodłówka Wałki 44A
KRS: 0000023296 , NIP: 9930139820 , REGON: 850402045

Cele statutowe

1. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI MAJĄCEJ NA CELU ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU I ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ POŻARÓW, KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH I INNYCH MIEJSCOWYCH ZAGROŻEŃ ORAZ WSPÓŁDZIAŁANIE W TYM ZAKRESIE Z PAŃSTWOWĄ STRAŻĄ POŻARNĄ, ORGANAMI SAMORZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI, 2. UDZIAŁ W AKCJACH RATOWNICZYCH PRZEPROWADZANYCH W CZASIE POŻARÓW, ZAGROŻEŃ EKOLOGICZNYCH ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA ORAZ INNYCH KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH I INNYCH MIEJSCOWYCH ZAGROŻEŃ, 3. INFORMOWANIE LUDNOŚCI O ISTNIEJĄCYCH ZAGROŻENIAC...Rozwiń
1. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI MAJĄCEJ NA CELU ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU I ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ POŻARÓW, KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH I INNYCH MIEJSCOWYCH ZAGROŻEŃ ORAZ WSPÓŁDZIAŁANIE W TYM ZAKRESIE Z PAŃSTWOWĄ STRAŻĄ POŻARNĄ, ORGANAMI SAMORZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI, 2. UDZIAŁ W AKCJACH RATOWNICZYCH PRZEPROWADZANYCH W CZASIE POŻARÓW, ZAGROŻEŃ EKOLOGICZNYCH ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA ORAZ INNYCH KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH I INNYCH MIEJSCOWYCH ZAGROŻEŃ, 3. INFORMOWANIE LUDNOŚCI O ISTNIEJĄCYCH ZAGROŻENIACH POŻAROWYCH I EKOLOGICZNYCH ORAZ SPOSOBACH OCHRONY PRZED NIMI, 4. WYKONYWANIE INNYCH ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ NINIEJSZEGO STATUTU, 5. DZIAŁANIA NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA, 6. UCZESTNICZENIE I REPREZENTOWANIE OSP W ORGANACH, LOKALNYCH, SAMORZĄDOWYCH I PRZEDSTAWICIELSKICH, 7. POMNAŻANIE MAJĄTKU OSP, 8. REALIZACJA CELÓW SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH POPRZEZ ORGANIZACJĘ I ZABEZPIECZENIE IMPREZ KULTURALNO -OŚWIATOWYCH, SPORTOWYCH I ROZRYWKOWYCH, 9. PROWADZENIE SZKOLEŃ, 10. UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU ORAZ PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI KULTURALNO-OŚWIATOWEJ I ROZRYWKOWEJ, 11. PODTRZYMYWANIE TRADYCJI NARODOWEJ, PIELĘGNOWANIE POLSKOŚCI ORAZ ROZWÓJ ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ I KULTUROWEJ, 12. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI, 13. PROMOCJA I ORGANIZACJA WOLONTARIATU, 14. POMOC OFIAROM KATASTROF, KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH, KONFLIKTÓW ZBROJNYCH I WOJEN W KRAJU I ZA GRANICĄ, 15. PORZĄDEK I BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE, ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM, 16. UPOWSZECHNIENIE WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI NA RZECZ OBRONNOŚCI PAŃSTWA Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 181.472,97 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 181.472,97 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona